?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Вспомним о Николае Мащенко, когда Украина заражена томосиадой


Ныне официальная Украина заражена томосиадой. Мы же вспомним о Николае Мащенко. В канун 90-летия мастера.

http://naspravdi.info/istoriya/vspomnim-o-nikolae-mashchenko-kogda-ukraina-zarazhena-tomosiadoy