?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Массовые расстрелы в США, или Жизнь больного общества


«Глубже, чем ненависть»

http://naspravdi.info/novosti/massovye-rasstrely-v-ssha-ili-zhizn-bolnogo-obshchestva