?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Промывка мозгов в лагерях имени полицаев и погромщиков за деньги налогоплательщиков


Богато нынешнее лето мероприятиями для молодежи.

http://naspravdi.info/novosti/promyvka-mozgov-v-lageryah-imeni-policaev-i-pogromshchikov-za-dengi-nalogoplatelshchikov